Navigate Up
Sign In

Assistenza Finanzjarja lill-Bdiewa b’rabta ma’ Tiswijiet ta’ Danni Strutturali fuq Azjendi Reġistrati

kkawżati mill-maltemp li laqat il-gżejjer Maltin nhar it-23 u l-24 ta’ frar 2019.


Sfond tal-Iskema


Ma
ltemp qawwi ħafna, li jista’ jiġi mqabbel ma’ diżastru naturali, laqat il-Gżejjer Maltin bejn it-23 u l24 ta' Frar 2019. Irjieħ qawwija forza ta’ riefnu li laħqu veloċità ta’ 133 Km fis-siegħa, perjodi ta’ xita qliel, kif ukoll silġ, ikkawżaw ħsarat lill-uċuħ u lill-istrutturi tar-raba fil-Gżejjer Maltin, li rriżultaw f'telf kbir għas-settur agrikolu.

L
-għan ta’ din l-Iskema huwa li tipprovdi assistenza finanzjarja għal parti mill-ispejjeż assoċjati mattiswija u / jew it-tibdil ta’ ċerti strutturi li ġarrbu ħsara mill-maltemp imsemmi.​


Spejjeż Eliġibbli

 • Spejjeż assoċjati mat-tiswija u / jew bdil ta’ serer jew tunnels.
 • Spejjeż għall-bini mill-ġdid / restawr ta’ ħitan tal-ġebel niexef (dry stone walls) u ħitan tas-sejjieħ li jilqgħu l-ħamrija.
 • Spejjeż assoċjati mat-tibdil / tiswija ta’ mtieħen tradizzjonali tal-ilma.
 • Xogħol tal-ġebel jew tal-azzar biex jinbidlu u / jew jissewwew ħsarat imġarrba fl-irziezet kif irreġistrati mal-VPRD.
 • Spejjeż magħmula għaċ-ċertifikazzjoni minn perit bil-warrant sa massimu ta’ 5% tal-ispejjeż eliġibbli.


Spejjeż mhux Eliġibbli

 • L-ispiża tat-tiswijiet għal ħsarat li mhumiex iċċertifikati u kkawżati direttament mill-maltemp qawwi, inkluż dawk fejn il-ħsara jew id-deterjorazzjoni kienu preżenti qabel il-maltempata.
 • Spejjeż għat-tiswija ta’ strutturi li diġà huma koperti minn finanzjament pubbliku, kemm jekk nazzjonali jew tal-UE, assigurazzjoni privata jew kwalunkwe forma oħra ta’ finanzjament.
 • Spejjeż għat-tiswija ta’ strutturi li mhumiex konformi mar-rekwiżiti legali applikabbli, inklużi dawk mhux koperti minn permess tal-ippjanar.
 • Spejjeż għat-tiswija ta’ strutturi li jinsabu f'’egħlieqi li ma kinux irreġistrati fuq l-applikant fir-Reġistru tal-Bdiewa (IACS) tad-Direttorat tal-Agrikoltura u / jew irziezet tal-bhejjem mhux irreġistrati mal-VPRD qabel il-maltempata.
 • ​Spejjeż ta’ tiswijiet / bini mill-ġdid ta’ ħitan tal-ġebel niexef u ħitan tas-sejjieħ li jilqgħu l-ħamrija, jekk it-tiswijiet meħtieġa ma jaqbżux selħa ta’ metru (1m).​


Dokumentazzjoni Meħtieġa

 • Stima (bill of quantities) maħduma minn perit bil-warrant, akkumpanjati minn dikjarazzjoni ċara u mhux ambigwa, skont il-mudell tad-dikjarazzjoni annessa mal-formola tal-applikazzjoni, wara li
 • Jkun eżamina l-istrutturi li għandhom jissewwew fuq il-post, fejn jikkonferma li t-tiswijiet jew ittibdil jappartjenu u huma limitati għal danni mġarrba mill-maltemp ta’ bejn it-23 u l-24 ta’ Frar, u ma taqbiżx il-valur ġust tas-suq tal-istrutturi ddikjarati qabel il-maltempata.
 • Evidenza fotografika li turi b’mod ċar il-ħsara lill-istrutturi proposti għat-tiswija.
 • Fil-każ ta’ ħitan tas-sejjieħ, evidenza fotografika li turi b’mod ċar iż-żona u l-post fl-azjenda talħajt/ħitan tas-sejjieħ li għandha tissewwa, bil-qisien (għoli u tul) kif iddikjarat minn perit bilwarrant.
 • Pjanta tas-sit awtentikata minn perit bil-warrant li tidentifika b’mod ċar iż-żona u l-istruttura speċifika li se tissewwa.
 • Stima waħda ffirmata għalservizzi professjonali relatati mat-tiswija, jew fejn laħqu saru xi tiswijiet ta’ emerġenza qabel il-pubblikazzjoni ta’ dawn il-linji gwida, l-irċevuti fiskali oriġinali.
 • Permess tal-ippjanar għall-istrutturi kollha fejn dan huwa meħtieġ bil-liġi.


Benefiċjarji Eliġibbli


L-assistenza hija limitata għal bdiewa u / jew SMEs attivi fis-settur primarju tal-produzzjoni agrikola li kienu rreġistrati bħala bdiewa fir-Reġistru tal-Bdiewa (IACS) tad-Direttorat tal-Agrikoltura u / jew dawk li jrabbu l-bhejjem irreġistrati mad-Dipartiment dwar ir-Regolamentazzjoni Veterinarja u Fitosanitarja (VPRD) qabel it-23 ta’ Frar 2019 u li l-assi strutturali tagħhom ġarrbu ħsara minn din il-maltempata.


Valur Massimu ta’ Ħlas​


Ir-rata massima għal finanzjament tal-ispejjeż eliġibbli hija sa 45%.​

 

Downloads
​​